7.-9. NOVEMBER 2018: PROJEKTOVÝ MÍTING V ŽILINE ZA SPOLUÚČASTI TZV. TRANSFER AGENTOV

7.-9. novembra 2018 sa v Žiline konalo stretnutie CHANGE projektového tímu, na ktoré boli prizvaní aj externí konzultanti Pat O'Connor and Andy Dainty, aby sme spoločne diskutovali o prvých správach z kvalitatívneho zisťovania v jednotlivých krajinách.

Na projektovom stretnutí sa zúčastnili aj transfer agenti (transfer agenti sú manažéri na rôznych pozíciách v implementujúcich organizáciách al. experti rodovej rovnosti). Časť projektového stretnutia s transfer agentmi mala formu interaktívneho workshopu.

Workshop s transfer agentmi bol dôležitým projektovým podujatím. Boli identifikované nasledujúce tri hlavné charakteristiky projektu CHANGE, ktoré sú dôležité pre jeho úspešnú realizáciu:

  1. Implementujúcim tímom pomáhajú transfer agenti, ktorí majú autoritu a vedomosti o svojich organizáciách a tak môžu napomôcť k uskutočneniu štrukturálnej zmeny. Ideálne by mali byť “šampiónmi rodovej rovnosti” alebo feministickými lídrami ako napríklad náš externý konzultant Andrew Dainty, dekan fakulty na Loughborough University.
  1. Chceme preklenúť medzeru medzi vedomosťami a praktickými opatreniami vďaka spoločnej tvorbe vedomostí o rodovej rovnosti (vo veľmi diverznej skupine rôznych ľudí s rôznym odborným, kultúrnym zázemím plus s relevantnými stakeholdermi-zúčastnenými stranami).
  1. Sústreďujeme sa na kľúčové oblasti rodovej nerovnosti v našich inštitúciách a okamžite začíname na nich pracovať vo forme takzvaných rýchlych opatrení s cieľom dosiahnuť strategickú zmenu.

 

 

 

2 / 2