UNIZA naďalej realizuje svoj cieľ- scitlivovanie akademickej komunity v oblasti rodovej rovnosti

V priebehu prvej polovice roka 2022 UNIZA usporiadala viacero podujatí s cieľom zlepšiť informovanosť o rodovej rovnosti.
Na jar sme začali s virtuálnym tréningom s názvom Rodová rovnosť a rodovo citlivý jazyk, ktorý bol určený pre zamestnankyne a zamestnancov marketingového oddelenia vrátane PR sekcie a UNIZA Poradenského a kariérneho centra. Obe oddelenia intenzívne komunikujú s internými aj externými zákazníkmi.
S radosťou oznamujeme, že sa podarilo zrealizovať i tréning pre univerzitný top manažment vrátane pána rektora, prorektorov, dekanov a dekanky všetkých fakúlt.
Na konci júna sme sa stretli s kolegami a kolegyňami z rôznych univerzitných súčastí, ktorí sa zaujímali o vplyv podvedomých predsudkov na ich správanie.
"Budem sa snažiť menej posudzovať študentov na základe ich vzhľadu a správania sa."
"Iba to vedomie, že aj ja môžem mať predsudky, ale som schopný s nimi pracovať je niečo, čo mi pomáha posúvať sa ďalej."
Uvedené boli príklady zo spätnej väzby, ktorú sme po podujatí od účastníčok a účastníkov dostali. Veríme, že budú schopní aplikovať získané poznatky aj vo svojich životoch.
Posledným tréningom bol masmediálny tréning, ktorý sa špecializoval na písanie efektívnych PR článkov, komunikáciu s médiami a úlohu UNIZA PR oddelenia v tomto procese. Účastníčky a účastníci si mohli uvedomiť i to, akým spôsobom je možné zviditeľňovať ženy, a to vďaka vyvarovaniu sa generickému maskulínu. Všetky zúčastnené osoby vo formulári spätnej väzby uviedli, že by tréning odporúčali aj svojim kolegom a kolegyniam a že by mali záujem o ďalší tréning tohto druhu i v budúcnosti.